Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
місто КИЇВ, 30 травня 2018 року

Цей Договір, розміщений в мережі ІНТЕРНЕТ на сайтах під фірмовим найменування «СКАРГА. справедлива вимога», є офіційною пропозицією (офертою) ТОВ «СКАРГА» невизначеному колу осіб укласти договір про надання юридичних та консультаційних послуг із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем.

Цей Договір є публічним відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Сайт – сукупність файлів у мережі Інтернет, розміщених під фірмовим найменуванням «СКАРГА. справедлива вимога»

 • www.скарга.com
 • www.skarga.pro
 • www.zahist-prav-spogivachiv.com
 • www.skarga.lawattorn.com

1.2. Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАРГА». Ідентифікаційний код юридичної особи 42183400. Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000001202051 Дата реєстрації: 26.07.2001року. Дата запису: 04.06.2018. Номер запису: 1 073 102 0000 037271.

1.3. Замовник, Клієнт – фізичні та юридичні особи.

1.4. Послуги, що надаються Виконавцем:

 • діяльність у сфері права (код КВЕД 69.10)
 • у сфері бухгалтерського обліку і аудиту
 • консультування з питань оподаткування (код КВЕД 69.20)
 • у сфері надання інших консультаційних послуг, н. в. і. у. (код КВЕД 69.20)
 • у сфері надання офісних адміністративних послуг (код КВЕД 82.11)
 • у сфері консультування з питань комерційної діяльності та керування (код КВЕД 70.22)
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець публічно і офіційно робить пропозицію укласти договір про надання юридичних та консультаційних послуг.

2.2. Договір укладається в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

2.3. Клієнт приймає (акцептує) повністю та безумовно пропозицію (оферту), викладену у цьому Договорі шляхом вчинення однієї з дій:

 • шляхом здійснення платежу в рахунок оплати послуг та витрат Виконавця
 • обміну електронними повідомленнями (e-mail, WhatsApp, Viber, Telegram, тощо)

2.4. Згідно цього Договору Виконавець надає Послуги, а Клієнт приймає Послуги та зобов’язується сплатити їх вартість.

2.5. Договір може укладатися Клієнтом на користь третіх осіб.

3. РОЗРАХУНКИ

3.1. За надання Виконавцем послуг за цим договором Клієнт здійснює оплату згідно цін, зазначених на Сайті, чи у розмірі, додатково узгодженому сторонами.

3.2. Клієнт перераховує Виконавцю належні до сплати кошти у безготівковому порядку будь-яким зручним для нього способом:

 • перерахуванням на розрахунковий рахунок через установи банків за допомогою розрахункових документів
 • перерахування на розрахунковий рахунок за допомогою електронних платіжних засобів (у тому числі платіжних карток) через установи банків, а також з використанням внутрішніх та міжнародних платіжних систем
 • будь-яким іншим способом із використанням платіжних інструментів, платіжних терміналів, платіжних пристроїв і т.д., електронних грошей, шляхом переказу коштів чи іншим перерахуванням з дотриманням вимог законодавства до відповідних розрахунків, а також у інший спосіб, передбачений законодавством України.

3.3. Витрати Клієнта, понесені під час перерахування коштів (комісії банків та платіжних систем, тощо), є його окремими витратами і не враховуються при розрахунках з Виконавцем.

4. ГАРАНТІЇ ТА ЗАЯВИ СТОРІН

4.1. Сторони гарантують, що вони мають належний обсяг дієздатності згідно з законодавством України.

4.2. Сторони заявляють, що діють відповідально і добросовісно з метою визначення варіантів своєї подальшої поведінки відповідно до вимог законодавства.

4.3. У випадку, якщо Клієнт укладає Договір на користь третьої особи, він гарантує, що діє в найкращих інтересах цієї третьої особи.

4.4. Відсутні будь-які відомі Сторонам конфлікт інтересів або ризик його виникнення.

5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

5.1. Приймаючи умови цього Договору Клієнт надає згоду на використання та обробку його персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

5.2. Клієнт зобов’язаний надати інформацію про себе, необхідну для вчинення цього Договору та ідентифікації на Сайті, шляхом введення (створення) ним спеціального набору електронних даних, а також вчинення інших дій у цій системі.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС МАЖОР

6.1. Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної ним при ініціюванні надання послуги, у тому числі за достовірність всіх даних та реквізитів.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за помилки, які допущені Клієнтом при оформленні замовлення в момент введення параметрів, які призвели до переказу коштів у розмірі некоректної суми або по некоректним реквізитам та / або асортименту. У зазначених випадках Послуга вважається наданою Клієнту належним чином і у повній відповідності згідно умов Договору.

6.3. Виконавець не відповідає за несправності, помилки і збої в роботі програмних та/або апаратних засобів, які виникли з причин, що не залежать від нього.

6.4. Обставини Форс-мажору:

 • сторона звільняється від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо доведе, що єдиною безпосередньою причиною такого невиконання є Форс-мажор.
 • до подій Форс-мажору, зокрема, належить війна, військові дії, незалежно від факту оголошення війни, вторгнення, бунт, повстання, громадянське заворушення, терористичний акт, пожежа, стихійні лиха, дії органів державної влади, які обмежують або унеможливлюють виконання зобов'язань за Договором, або інша подібна подія, що знаходиться поза контролем сторони.
 • сторона, яка перебуває під впливом Форс-мажору, зобов’язана вживати всіх розумних та здійсненних заходів для зменшення негативного впливу Форс-мажору на виконання Договору такою стороною. Факти існування та тривалості Форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України, в тому числі Торгово-промислової палати України.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Даний Договір регулюється й тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Всі спори, що виникають із цього Договору, підлягають врегулюванню Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА УМОВ

8.1. Договір вважається укладеним з дня приєднання Клієнта до Договору шляхом вчинення однієї з дій встановлених п.2.3. Договору та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

8.2. Порядок внесення змін до Договору:

 • виконавець має право ініціювати зміни до Договору шляхом розміщення оновленої редакції Договору на Сайті. Розміщення оновленої редакції Договору на Сайті є належним виконанням Виконавцем обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про зміни до Договору.
 • приєднуючись до Договору, Клієнт таким чином висловлює свою згоду з тим, що внесення Виконавцем змін Договору не є односторонньою зміною Договору, не порушує прав і законних інтересів Клієнта, не має своїм наслідком істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду Клієнту.
 • зміни до Договору вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення) на Сайті, якщо інший строк вступу в силу не визначений додатково при їх публікації.

8.3. Порядок розірвання Договору:

 • Договір може бути розірвано у наступних випадках: 1) у випадках та порядку, передбачених законодавством України; 2) за ініціативою Виконавця в односторонньому порядку.
 • У разі дострокового припинення цього Договору Виконавець розміщує на Сайті заяву про припинення дії Договору незалежно від підстав.
 • Договір вважається розірваним з моменту (дати) розміщення на Cайті заяви про його розірвання.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Виконавець та Клієнт засвідчують однакове розуміння ними умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також те, що Договір не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо його природи, прав та обов’язків Сторін, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин.

9.2. Шляхом приєднання до Договору Клієнт заявляє та гарантує Виконавцю наступне:

 1. Клієнт має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору.
 2. Клієнт отримав усі дозволи, необхідні для укладення та виконання Договору.
 3. Клієнт виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків за Договором.

9.3. Прийняття умов Договору (приєднання до нього) Клієнтом у спосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає його згоду зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.

9.4. Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору є публічними та Клієнт погоджується з ними.

9.5. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України та звичаями ділового обороту.

9.6. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт, приєднанням до Договору, підтверджує надання Виконавцю беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (у тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов цього Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

9.7. Шляхом приєднання до Договору Клієнт надає Виконавцю безвідкличну та безумовну згоду/дозвіл, а Виконавець має право розкрити (передати) будь-яку або всю інформацію стосовно Клієнта та платіжних операцій, які були проведені ним відповідно до умов цього Договору, у тому числі інформацією, що складає банківську таємницю відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», конфіденційну інформацію, яка стала відома Виконавцю в процесі укладання та виконання Договору, у наступних випадках та наступним особам:

 • аудиторам та іншим юридичним та фізичним особам у разі, якщо відповідна інформація за Договором, є необхідною для здійснення Виконавцем фінансових чи інших операцій в ході своєї звичайної діяльності, а також у випадку, якщо вони надають Виконавцю послуги, пов‘язані з основною діяльністю Виконавця та повинні бути обізнаними з інформацією, що стосується діяльності Виконавця за Договором;
 • органам державної влади, місцевого самоврядування, іншим установам, органам та організаціям, які відповідно до законодавства України мають право здійснювати перевірки фінансово-господарської та іншої діяльності Виконавця, на підставі їх офіційного запиту та/або в процесі здійснення перевірки фінансово-господарської та іншої діяльності Виконавця;
 • іншим фінансовим установам на їх запит у процесі здійснення ними фінансового моніторингу та/або в разі прийняття рішення про надання фінансових послуг Клієнту.

9.8. Клієнт надає Виконавцю свою згоду на здійснення ним без попереднього повідомлення Клієнта:

 • фотозйомки і відеоспостереження а також фіксування будь-яких контактів з Клієнтом, у тому числі, але не виключно, будь-яких телефонних переговорів з Клієнтом (наприклад, переговорів співробітників Виконавця, у тому числі операторів контакт-центру Виконавця з Клієнтом) на будь-якому носії;
 • зберігання фотографій, аудіо- та відеоматеріалів;
 • використання таких фотографій, аудіо- та відеоматеріалів в якості доказів під час вжиття будь-яких незаборонених законодавством заходів, спрямованих на захист прав та інтересів Виконавця.

9.9. Клієнт надає Виконавцю свою згоду на здійснення ним перевірок інформації, наданої Клієнтом, і на проведення таких перевірок у порядку і спосіб, який Виконавець визнає за необхідне і який не заборонений законодавством.

9.10. Інформація, яка підлягає розкриттю відповідно до умов цього Договору, розкривається (передається) Сторонами в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона передається.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Адреса: 03048, місто Київ 048, а/с 04 03048

Телефон: +380 67 383 50 80

e-mail: info@skarga.pro